Konfidencialitātes politika

Podziel się

Konfidencialitātes politika vietnē https://vtsgroup.com

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

Vietnē https://vts.alfabravo.pl savākto personas datu pārzinis veic uzņēmējdarbību civiltiesību partnerības formā ar nosaukumu “VTS Polska Sp. z o. o.”, reģistrēta juridiskā adrese: Aleja Grunwaldzka 472 A Gdańsk, pasta adrese, nodokļu maksātāja Nr. (PVN): 5871599675, uzņēmējdarbības statistikas Nr. (REGON): 220079570, e-pasta adrese: warszawa@vtsgroup.com, darījumdarbības vieta: Aleja Grunwaldzka 472 A Gdańsk, piegādes adrese: Aleja Grunwaldzka 472 A Gdańsk, nodokļu maksātāja Nr. (PVN): 5871599675, uzņēmējdarbības statistikas Nr. (REGON): 220079570, e-pasta adrese: warszawa@vtsgroup.com, tālāk tekstā – “Pārzinis”.

Pārziņa savāktie personas dati vietnē tiek apstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), tālāk tekstā VDAR un Fizisko personu datu aizsardzības likums (2018. gada 10. maijs).

APSTRĀDĀTO PERSONAS DATU TIPS, DATU VĀKŠANAS MĒRĶIS UN APJOMS

Pārzinis apstrādā personas datus, izmantojot vietni https://vtsgroup.com, ja:

lietotājs izmanto saziņas veidlapu. Personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar VDAR 6. panta 1.(f) punktu Pārziņa leģitīmo interešu ievērošanai.

lietotājs abonē informatīvo izdevumu, lai nosūtītu komerciālu informāciju ar elektronisko līdzekļu palīdzību. Personas dati tiek apstrādāti pēc datu subjekta dotas piekrišanas saskaņā ar VDAR 6. panta 1.(a) punktu.

APSTRĀDĀTO PERSONAS DATU TIPS

Pārzinis apstrādā šādas lietotāja personas datu kategorijas:

 • Vārds, uzvārds,
 • dzimšanas datums,
 • dzīvesvietas adrese,
 • e-pasta adrese,
 • tālruņa numurs,

PERSONAS DATU ARHIVĒŠANAS PERIODS

Lietotāju personas datus glabā Pārzinis:

ja datu apstrādes pamats ir līguma izpilde,–  tik ilgi, kamēr nepieciešams izpildīt līgumu, un pēc tam –laiku, kas atbilst sūdzību ierobežojuma periodam. Ja īpašā nosacījumā nav norādīts citādi, ierobežojuma periods ir seši gadi, un sūdzībām par periodiskiem pakalpojumiem un sūdzībām, kas attiecas uz uzņēmējdarbību, – trīs gadi.

gadījumā, ja datu apstrādes pamats ir piekrišana, tikmēr, kamēr piekrišana nav atsaukta, un pēc piekrišanas atsaukšanas –laiku, kas atbilst sūdzību ierobežojuma periodam, ko var noteikt Pārzinis un kas var tikt noteikts pret Pārzini. Ja īpašā nosacījumā nav norādīts citādi, ierobežojuma periods ir seši gadi, un sūdzībām par periodiskiem pakalpojumiem un sūdzībām, kas attiecas uz uzņēmējdarbību, – trīs gadi.

Lietojot šo vietni, var tikt vākta papildu informācija, jo īpaši: lietotāja datoram piešķirtā IP adrese vai interneta pakalpojumu sniedzēja ārējā IP adrese, domēna nosaukums, pārlūkprogrammas tips, piekļuves laiks, operētājsistēmas tips.

No lietotājiem var tikt vākti arī navigācijas dati, tostarp informācija par saitēm, ko viņi izvēlas, lai noklikšķinātu vai veiktu citus pasākumus vietnē. Tiesiskais pamats šī tipa darbībai ir Pārziņa leģitīmo interešu ievērošana (VDAR 6. panta 1.(f) punkts), kas izpaužas elektroniski sniegto pakalpojumu lietošanas atvieglošanā un šo pakalpojumu funkcionalitātes uzlabošanā.

Lietotāja personas datu sniegšana ir brīvprātīga.

Personas dati tiks apstrādāti arī automātiski profilēšanas formā, paredzot, ka lietotājs tam piekrīt saskaņā ar VDAR 6. panta 1.(a) punktu. Profilēšanas sekas būs profila piešķiršana attiecīgajai personai, lai pieņemtu lēmumus par personu vai analizētu vai prognozētu personas izvēles, izturēšanos un attieksmi.

Pārzinis centīgi rūpējas, lai aizsargātu datu subjektu intereses, un jo īpaši nodrošina, ka Pārziņa savāktie dati:

 • tiek apstrādāti likumīgi,
 • tiek vākti noteiktiem, pareiziem mērķiem, un uz tiem neattiecas papildu apstrāde, kas ir nesavienojama ar šiem mērķiem,
 • ir faktu ziņā pareizi un svarīgi mērķiem, kuriem tie tikuši apstrādāti un saglabāti formā, kas ļauj identificēt personas, kuras tie skar, ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams, la sasniegtu apstrādes mērķi.

PERSONAS DATU KOPLIETOŠANA

Lietotāju personas dati tiek pārsūtīti pakalpojumu sniedzējiem, kuru pakalpojumus Pārzinis izmanto vietnes darbībai. Pakalpojumu sniedzējiem, kuriem personas dati tiek pārsūtīti, atkarībā no līguma organizatoriskajiem pasākumiem un apstākļiem, vai tiem piemēro Pārziņa norādījumus par šo datu apstrādes mērķiem un metodēm (procesori) vai nosaka to apstrādes mērķus un metodes (kontrolleri).

Lietotāju personas dati tiek glabāti tikai Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ).

TIESĪBAS KONTROLĒT, PIEKĻUVES TIESĪBAS, TIESĪBAS LABOT PERSONAS DATUS

The data subject has the right to access the content of his or her personal data as well as the right to rectify it, delete it, restrict its processing, the right to data portability, the right to object, the right to withdraw consent at any time without affecting the lawfulness of any processing performed on the basis of the consent prior to its withdrawal.

Likumīgie pamati lietotāja prasībām:

 • Piekļuves tiesības – VDAR 15. pants.
 • Tiesības labot – VDAR 16. pants.
 • Tiesības uz dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”) – VDAR 17. pants.
 • Tiesības ierobežot apstrādi – VDAR 18. pants.
 • Tiesības uz datu pārnesamību – VDAR 20. pants.
 • Tiesības iebilst – VDAR 21. pants.
 • Nosacījumi piekrišanai – VDAR 7. panta 3. punkts.

Lai īstenotu 2. punktā minētās tiesības, jūs varat nosūtīt attiecīgu e-pastu uz šādu adresi: warszawa@vtsgroup.com.

Ja lietotājs īsteno savas pilnvaras saskaņā ar iepriekš minētajām tiesībām, Pārzinis izpilda prasību vai iebilst pret izpildi nekavējoties, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc tās saņemšanas. Tomēr gadījumā, ja pieprasījuma sarežģītības vai pieprasījuma skaita dēļ Pārzinis nespēj izpildīt pieprasījumu mēneša laikā, tas tiek izpildīts nākamo divu mēnešu laikā, iepriekš paziņojot lietotājam mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas par paredzēto termiņa pagarinājumu un tā iemesliem.

Ja personas datu apstrāde pārkāpj VDAR nosacījumus, datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Personas datu aizsardzības biroja vadītājam.

SĪKFAILI

Pārziņa vietnē tiek izmantoti sīkfaili.

Sīkfailu instalācija ir nepieciešama, lai nodrošinātu pakalpojumu pareizu sniegšanu vietnē. Sīkfaili satur informāciju vietnes pareizai funkcionēšanai, kā arī ļauj apkopot vispārējo statistiku par vietnes apmeklējumiem.

Vietnē tiek izmantoti šādi sīkfailu tipi: sesijas sīkfaili un pastāvīgie sīkfaili

 • Sesijas sīkfaili ir pagaidu faili, kas tiek glabāti lietotāja ierīcē, līdz lietotājs izlogojas (atstāj vietni).
 • Pastāvīgie sīkfaili tiek saglabāti lietotāja ierīcē sīkfailu parametros noteikto laiku vai arī tikmēr, kamēr lietotājs tos dzēš.

Pārzinis izmanto savus sīkfailus, lai labāk saprastu lietotāja mijiedarbību vietnes saturā. Faili savāc informāciju par to, kā lietotājs izmanto vietni, vietnes tipu, no kuras lietotājs ir novirzīts, un lietotāja veikto vietnes apmeklējumu skaitu un laiku. Šī informācija nereģistrē konkrētus lietotāja personas datus, bet tiek izmantota, lai apkopotu statistiku par vietnes izmantošanu.

Lietotājam ir tiesības pieņemt lēmumu par piekļuves apjomu, kāds sīkfailiem ir tā datorā, iepriekš tos izvēloties pārlūkprogrammas logā. Detalizēta informācija par sīkfailu pārvaldīšanas iespējām un metodēm ir pieejama programmatūras iestatījumos (tīmekļa pārlūkprogramma).

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

 • Pārzinis lieto tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu apstrādāto personas datu aizsardzību, kas ir piemērota riskiem un datu subjekta aizsardzības kategorijām un, jo īpaši, aizsargātu datus pret neatļautu piekļuvi un pārņemšanu, apstrādi, pārkāpjot esošo likumdošanu, kā arī modifikāciju, zaudējumu, bojājumu vai iznīcināšanu.
 • Pārzinis nodrošina piemērotus tehniskos pasākumus, lai novērstu neatļautu piekļuvi un modifikāciju elektroniski nosūtītiem personas datiem.
 • Jautājumos, kurus šī Konfidencialitātes politika neaptver, attiecīgi piemēro VDAR noteikumus un citus attiecīgos Polijas likumdošanas noteikumus.

Kopīgot

Skatīt arī

Skatīt vairāk