Privatumo politika

Podziel się

Interneto svetainės privatumo politika https://vtsgroup.com

BENDROSIOS NUOSTATOS

Asmens duomenų, surinktų per interneto svetainę https://vtsgroup.com, valdytojas bendrai vykdo verslo veiklą civilinėje teisėje numatyta partnerystės forma, įmonės pavadinimu „VTS Polska Sp. z o. O.“, įmonės registruotosios buveinės adresu: Aleja Grunwaldzka 472 A Gdańsk (Gdanskas), pristatymo adresas:, Mokesčių mokėtojo kodas (NIP): 5871599675, Įmonės registracijos numeris (kodas) (REGON): 220079570, el. pašto adresas: warszawa@vtsgroup.com, įmonės buveinės adresas: Aleja Grunwaldzka 472 A Gdańsk (Gdanskas), pristatymo adresas: Aleja Grunwaldzka 472 A Gdańsk (Gdanskas), Mokesčių mokėtojo kodas (NIP): 5871599675, Įmonės registracijos numeris (kodas) (REGON): 220079570,  el. pašto adresas: warszawa@vtsgroup.com, toliau – „duomenų valdytojas“.

Duomenų valdytojo per interneto svetainę surinkti duomenys tvarkomi pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), toliau – BDAR, ir pagal 2018 m. gegužės 10 d. Asmens duomenų apsaugos įstatymą.

TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ TIPAS, DUOMENŲ RINKIMO TIKSLAS IR TAIKYMO SRITIS

Duomenų valdytojas tvarko asmens duomenis per interneto svetainę https://vtsgroup.com, jeigu:

naudotojas užpildo kontaktinę užklausos formą, asmens duomenys tvarkomi pagal BDAR 6 straipsnio 1 skirsnio f punktą teisėtais duomenų valdytojo interesais,

naudotojas užsisako naujienlaiškį, kad komercinė informacija būtų siunčiama elektroninėmis ryšio priemonėmis. Asmens duomenys tvarkomi atskiru sutikimu pagal BDAR 6 straipsnio 1 skirsnio a punktą.

TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ TIPAS.

Duomenų valdytojas tvarko šiuos naudotojo asmens duomenis:

 • vardas ir pavardė,
 • gimimo data,
 • adresas (gyvenamosios vietos),
 • el. pašto adresas,
 • telefono numeris.


ASMENS DUOMENŲ ARCHYVAVIMO LAIKOTARPIS

Duomenų valdytojas saugo naudotojo asmens duomenis šiais atvejais:

Jeigu duomenų tvarkymo pagrindas – sutarties vykdymas, tol, kol tai būtina norint vykdyti sutartį, ir po to laikotarpį, atitinkantį pretenzijų / ieškinių senaties terminą. Jeigu specialia nuostata nenumatyta kitaip, pretenzijų / ieškinių senaties terminas yra šešeri metai, o pretenzijų / ieškinių už periodines paslaugas ir reikalavimų, susijusių su įmonės veikla – treji metai.

Tuo atveju, jeigu duomenų tvarkymo pagrindas yra sutikimas, duomenys tvarkomi, kol sutikimas neatšaukiamas ir po sutikimo atšaukimo tam tikrą laikotarpį, atitinkantį pretenzijų / ieškinių, kuriuos gali kelti pareikšti duomenų valdytojas ir kurie gali būti pakelti duomenų valdytojui, senaties terminą. Jeigu specialia nuostata nenumatyta kitaip, pretenzijų / ieškinių senaties terminas yra šešeri metai, o pretenzijų / ieškinių už periodines paslaugas ir reikalavimų, susijusių su įmonės veikla – treji metai.

Naudojantis interneto svetaine, gali būti renkama papildoma informacija, būtent: naudotojo kompiuteriui priskirtas IP adresas arba interneto teikėjo išorinis IP adresas, domeno vardas, naršyklės tipas, prieigos laikas, operacinės sistemos tipas.

Iš naudotojų taip pat gali būti renkami naršymo duomenys, įskaitant informaciją apie nuorodas, kurias jie pasirenka spustelėti, ar kitus veiksmus, atliktus interneto svetainėje. Šios rūšies veiklos teisinis pagrindas yra teisėtas duomenų valdytojo interesas (BDAR 6 straipsnio 1 skirsnio f punktas): ji vykdoma siekiant palengvinti elektroniniu ryšiu teikiamų paslaugų naudojimosi tvarką ir tobulinti šių paslaugų teikimo funkcionalumą.

Naudotojas asmens duomenis teikia savanoriškai.

Asmens duomenys taip pat bus tvarkomi automatizuotu būdu profiliavimo forma, jeigu naudotojas dėl to sutiks pagal BDAR 6 straipsnio 1 skirsnio a punktą. Profiliavimo pasekmė bus profilio priskyrimas tam tikram asmeniui, kad būtų galima priimti sprendimus dėl asmens arba išanalizuoti ar numatyti jo / jos pasirinkimus, elgseną ir požiūrius.

Duomenų valdytojas imasi deramo kruopštumo siekdamas apsaugoti duomenų subjektų interesus ir visų pirma užtikrina, kad duomenų valdytojo renkami duomenys būtų:

 • tvarkomi teisėtai,
 • renkami nurodytais teisėtais tikslais ir nebūtų toliau tvarkomi su šiais tikslais nesuderinama tvarka,
 • faktiškai teisingi ir tinkami tikslams, kuriais jie yra tvarkomi, ir saugomi tokia forma, kuri leistų identifikuoti asmenis, su kuriais jie yra susiję, ne ilgiau nei būtina duomenų tvarkymo tikslui pasiekti.

DALIJIMASIS ASMENS DUOMENIMIS

Naudotojų asmens duomenys perduodami paslaugų teikėjams, kurių paslaugomis duomenų valdytojas naudojasi valdydamas bei tvarkydamas interneto svetainę. Priklausomai nuo sutartinių sąlygų ir aplinkybių, paslaugų teikėjai, kuriems perduodami asmens duomenys, privalo laikytis duomenų valdytojo nurodymų dėl šių duomenų tvarkymo tikslų ir būdų (tvarkytojai), arba apibrėžti jų tvarkymo tikslus ir būdus (duomenų valdytojai).

Naudotojų asmens duomenys saugomi tik Europos ekonominėje erdvėje (EEE).

TEISĖ KONTROLIUOTI, SUSIPAŽINTI IR TAISYTI SAVO ASMENS DUOMENIS

Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, taip pat teisę juos ištaisyti, panaikinti, apriboti jų tvarkymą, teisę į duomenų perkeliamumą, teisę nesutikti, teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, nepakenkdami duomenų tvarkymo, atlikto remiantis sutikimu iki jo atšaukimo, teisėtumui.

Naudotojo prašymų teisiniai pagrindai:

 • Susipažinimas su duomenimis – BDAR 15 straipsnis.
 • Duomenų ištaisymas – BDAR 16 straipsnis.
 • Duomenų panaikinimas (vadinamoji teisė būti pamirštam) – BDAR 17 straipsnis.
 • Duomenų tvarkymo apribojimas – BDAR 18 straipsnis.
 • Duomenų perkeliamumas – BDAR 20 straipsnis.
 • Nesutikimas – BDAR 21 straipsnis.
 • Sutikimo atšaukimas – BDAR 7 straipsnis 3 skirsnis.

Norėdami pasinaudoti 2 punkte nurodytomis teisėmis, galite atsiųsti atitinkamą el. laišką šiuo adresu: warszawa@vtsgroup.com.

Tuo atveju, jei naudotojas pasinaudoja savo teisėmis pagal pirmiau nurodytas teises, duomenų valdytojas įvykdo prašymą arba atsisako jį vykdyti nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per mėnesį nuo jo gavimo. Tačiau jei dėl sudėtingo užklausos pobūdžio ar prašymų skaičiaus duomenų valdytojas negali įvykdyti prašymo per mėnesį, jis įvykdo jį per kitus du mėnesius, o apie numatytą galutinio termino pratęsimą ir to priežastis informuoja naudotoją iš anksto, per mėnesį nuo prašymo gavimo.

Tuo atveju, jei asmens duomenų tvarkymas pažeidžia BDAR nuostatas, duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą Asmens duomenų apsaugos tarnybos pirmininkui.

SLAPUKAI (angl. COOKIES)

Duomenų valdytojo interneto svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies).

Slapukus būtina įdiegti tam, kad būtų galima tinkamai teikti paslaugas interneto svetainėje. Slapukuose yra informacijos, kurios reikia, kad svetainė tinkamai funkcionuotų, be to, naudojant slapukus galima rinkti bendrą apsilankymų svetainėje statistiką.

Interneto svetainėje yra šių tipų slapukai: seanso (laikinieji) ir nuolatiniai.

 • Seanso (laikinieji) slapukai – tai laikini failai, kurie yra saugomi naudotojo įrenginyje, kol naudotojas atsijungia (baigia naudojimosi interneto svetaine seansą).
 • Nuolatiniai slapukai yra saugomi naudotojo įrenginyje slapukų failo parametruose nurodytą laiką arba kol naudotojas juos pašalina.

Duomenų valdytojas naudoja savo slapukus siekdamas geriau sužinoti apie naudotojo veiksmus interneto svetainėje. Failai surenka informaciją apie tai, kaip naudotojas naudojasi interneto svetaine, iš kokio tipo interneto svetainės naudotojas buvo nukreiptas, apsilankymų skaičių ir naudotojo apsilankymo interneto svetainėje laiką. Informacija neregistruoja konkrečių naudotojo asmens duomenų, o yra naudojama statistikai apie interneto svetainės naršymą rinkti.

Prieš pasirinkdamas slapukus naršyklės lange, naudotojas turi teisę nuspręsti, kokio masto prieigą prie jo kompiuterio gali turėti slapukai.  Išsami informacija apie slapukų naudojimo galimybes bei tvarkymo būdus pateikta programinės įrangos (žiniatinklio naršyklės) nustatymuose.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 • Duomenų valdytojas taiko technines ir organizacines priemones, siekdamas užtikrinti tvarkomų asmens duomenų apsaugą, tinkamą atsižvelgiant į pavojus ir duomenų, kuriems taikoma apsauga, kategorijas, būtent, siekiant apsaugoti duomenis nuo neteisėtos prieigos ir perėmimo, tvarkymo pažeidžiant galiojančius įstatymus, taip pat modifikavimo, praradimo, pakenkimo ar sunaikinimo.
 • Duomenų valdytojas užtikrina tinkamas technines priemones, skirtas užkirsti kelią neteisėtai prieigai prie elektroniniu būdu siunčiamų asmens duomenų ir jų modifikavimo.
 • IKlausimams, kuriems netaikoma ši privatumo politika, atitinkamai taikomos BDAR ir kitos susijusios Lenkijos įstatymų nuostatos.

Bendrinti

Taip pat žr.

Žr. daugiau