Adatvédelmi irányelvek

Podziel się

https://vtsgroup.com weboldal adatvédelmi irányelvei

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A https://vtsgroup.com weboldal közvetítésével gyűjtött személyes adatok kezelője a VTS Polska Sp. z o.o. néven polgári társaság formájában gazdasági tevékenységet folytató cég, székhelye: Aleja Grunwaldzka 472 A Gdańsk, kézbesítési címe:…, adószáma: 5871599675, REGON: 220079570, email-címe: warszawa@vtsgroup.com, tevékenység végzésének helye: Aleja Grunwaldzka 472 A Gdańsk, kézbesítési címe: Aleja Grunwaldzka 472 A Gdańsk, adószáma: 5871599675, REGON: 220079570, email-címe: warszawa@vtsgroup.com, a továbbiakban: "Adatkezelő".

Az Adatkezelő által a weboldal közvetítésével gyűjtött személyes adatok feldolgozásának alapja az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, a továbbiakban GDPR valamint a 2018. május 10-i A személyes adatok védelméről szóló törvény.

A FELDOLGOZOTT SZEMÉLYES ADATOK TÍPUSA, AZ ADATGYŰJTÉS CÉLJA ÉS KÖRE

Az Adatkezelő a https://vtsgroup.com weboldal közvetítésével a személyes adatokat a következő esetben dolgozza fel:

a felhasználó által a kapcsolati űrlap használatával. A személyes adatok feldolgozása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont alapján történik, mint az Adatkezelő jogilag indokolt érdeke.

a felhasználó feliratkozása a Newsletter-re elektronikus úton történő, kereskedelmi információszerzés céljából. A személyes adatok feldolgozása kifejezett jóváhagyás után történik a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont alapján.

FELDOLGOZOTT SZEMÉLYES ADATOK TÍPUSA.

Az Adatkezelő a felhasználó következő személyes adatait dolgozza fel:

 • Keresztnév és vezetéknév,
 • Születési idő,
 • Lakcím,
 • Email-cím,
 • Telefonszám,

SZEMÉLYES ADATOK MEGŐRZÉSÉNEK IDEJE.

Az Adatkezelő a felhasználók személyes adatait megőrzi:

amennyiben az adatfeldolgozás alapja szerződés végrehajtása, annyi ideig, ameddig az a szerződés végrehajtásához szükséges, ezen idő után az elévülési időnek megfelelő ideig. Amennyiben egyéb előírás nem rendelkezik másként, az elévülési idő hat év, míg időszakos juttatásokra vonatkozó követelések és gazdasági tevékenység folytatásával kapcsolatos követelések esetén három év.

amennyiben az adatfeldolgozás alapja jóváhagyás, annyi ideig, ameddig a jóváhagyást vissza nem vonják, a jóváhagyás visszavonása után az Adatkezelő által vagy vele szemben támasztható követelés elévülési idejének megfelelő ideig. Amennyiben egyéb előírás nem rendelkezik másként, az elévülési idő hat év, míg időszakos juttatásokra vonatkozó követelések és gazdasági tevékenység folytatásával kapcsolatos követelések esetén három év.

A weboldal használata során egyéb információk is szerezhetők, nevezetesen: a felhasználó számítógépének IP-címe, vagy az Internet szolgáltatójának külső IP-címe, doménnév, böngésző típusa, hozzáférési idő, operációs rendszer típusa.

A felhasználóktól navigációs adatok is gyűjthetők, ezen belül információk linkekről, amelyekre kattintanak, vagy egyéb, a weboldalon szereplő tényezőkről. Az ilyen típusú tevékenység jogi alapja az Adatkezelő jogilag indokolt érdeke (RODO 6. cikk (1) bekezdés f) pont), amely az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások használatának könnyítésén, valamint e szolgáltatások működésének javításán alapszik.

A felhasználó személyes adatainak megadása önkéntes.

A személyes adatokat automatizált módon profilalkotás formájában dolgozzák fel, amennyiben a felhasználó kifejezi beleegyezését a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében. A profilalkotás következménye az adott személyhez történő profil hozzárendelése döntéshozatalainak, azok elemzéseinek, vagy preferenciáinak, viselkedésének prognosztizálása céljából.

Az Adatkezelő különös gondossággal jár el a személyes adatok védelme céljából, nevezetesen biztosítja, hogy az általa gyűjtött adatok:

 • feldolgozása törvényes legyen,
 • törvényes céloknak megfelelően gyűjtsék, és e céloknak nem megfelelő további feldolgozásra nem adhatók át,
 • a feldolgozás céljaihoz viszonyítva érdemben helyesek és megfelelőek legyenek, személyazonosításra alkalmas formában tárolják, de nem tovább, mint ahogy az a feldolgozás céljának eléréséhez szükséges.

SZEMÉLYES ADATOK MEGOSZTÁSA

A felhasználók személyes adatait továbbítják olyan szolgáltatóknak, amelyeket az Adatkezelő kezel a weboldal használata során. A szolgáltatók, amelyek megkapják a személyes adatokat, a szerződéses megállapodásoktól és körülményektől függően, vagy alárendelik magukat az Adatkezelő utasításainak az adatfeldolgozás céljaira és módjára vonatkozóan (feldolgozó egységek), vagy önállóan meghatározzák az adatfeldolgozás céljait és módját (adatkezelők).

A felhasználók személyes adatai kizárólag az Európai Gazdasági Térség területén tárolhatók.

SAJÁT ADATOK TARTALMÁHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, AZ ELLENŐRZÉS, VALAMINT AZ ADATMÓDOSÍTÁS JOGA

A személynek, akire az adatok vonatkoznak, joga van személyes adataihoz hozzáférni, azokat helyesbíteni, törölni, feldolgozásukat korlátozni, joga van adatátvitelre, kifogást tenni, jóváhagyását visszavonni bármikor, anélkül, hogy befolyásolná a feldolgozás törvényességét, amelyet a visszavonás előtti jóváhagyás alapján végeznek.

A felhasználó kérésének jogi alapja:

 • Adatokhoz való hozzáférés - GDPR 15. cikk
 • Adathelyesbítés - GDPR 16. cikk
 • Adattörlés (ún. felejtés joga) - GDPR 17. cikk
 • Feldolgozás korlátozása - GDPR 18. cikk
 • Adatátvitel - GDPR 20. cikk
 • Kifogás - GDPR 21. cikk
 • Jóváhagyás visszavonása - GDPR 7. cikk (3) bekezdés

A 2. pontban szereplő jogosultságok eléréséhez megfelelő tartalmú e-mailt kell írni az alábbi címre: warszawa@vtsgroup.com.

Amennyiben a felhasználó a fenti jogokból eredő jogosultságai érdekében fellép, az Adatkezelő haladéktalanul teljesíti vagy elutasítja kérését, miután azt megkapta, legfeljebb egy hónapon belül. Azonban, ha a kérés bonyolult jellegére vagy a kérések számára való tekintettel az Adatkezelő nem tudja a kérést egy hónapon belül teljesíteni, a következő két hónapban teljesíti azt, egyúttal a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a felhasználót a határidő hosszabbításáról és annak okáról.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a személyes adatok feldolgozása sérti a GDPR előírásait, az a személy, akire az adatok vonatkoznak, panaszt tehet a Személyes Adatok Védelmi Hivatalának vezetőjénél.

COOKIES

Az adatkezelői oldal sütiket használ.

Süti fájlok telepítése szükséges a weboldal megfelelő szolgáltatásnyújtásához. A sütikben az oldal megfelelő működéséhez szükséges információ található, valamint lehetőséget nyújt a weboldal látogatottságára vonatkozó általános statisztika készítésére.

A weboldal keretén belül időszakos és állandó sütiket használnak.

 • Az időszakos sütiket a felhasználó készüléke a kijelentkezésig tárolja (az oldal elhagyásáig).
 • Az állandó sütiket a felhasználó készüléke meghatározott ideig tárolja a sütik paramétereiben, vagy addig, míg a felhasználó meg nem szünteti.

Az adatkezelő a saját sütiket az oldal tartalmán belül a felhasználó interakciójának jobb megismerése céljából használja. A sütik információkat halmoznak fel a weboldal használatának módjáról, annak az oldalnak a típusáról, amelyről a felhasználót átirányították, valamint a látogatások számáról és a látogatás időtartamáról. Ezek az információk nem regisztrálják a felhasználó konkrét személyes adatait, csak az oldal használatára vonatkozó statisztika készítésére szolgálnak.

A felhasználónak joga van eldönteni a sütik hozzáférési körét a számítógépéhez, a böngésző ablakában történő előzetes kiválasztással. A sütik kezelésének lehetőségeiről és módszereiről a webböngésző beállításai állnak rendelkezésre.

VÉGSŐ RENDELKEZÉSEK

 • Az Adatkezelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz a kezelt személyes adatok védelmének biztosítása érdekében, amely megfelel a védelem tárgyát képező veszélyeknek és az érintett adatkategóriáknak, és különösen megvédi az adatokat illetéktelen hozzáféréstől és átvételtől, a hatályos jogszabályok megsértésével történő feldolgozástól, valamint módosítás, elvesztés, sérülés vagy megsemmisítés esetében.
 • Az Adatkezelő megteszi a megfelelő technikai intézkedéseket az elektronikus úton elküldött személyes adatok jogosulatlan hozzáférésének és módosításának megakadályozása érdekében.
 • A jelen Adatvédelmi irányelvek által nem szabályozott kérdésekben a GDPR megfelelő előírásai alkalmazandók, valamint az illetékes lengyel jogszabályok.

Megosztás

Lásd még

További részletek