Ochrana soukromí

Podziel się

Zásady ochrany osobních údajů webových stránek https://vtsgroup.com

OBECNÁ USTANOVENÍ

Správce osobních údajů shromážděných prostřednictvím webových stránek https://vtsgroup.com podniká společně ve formě občansko-právního partnerství pod názvem VTS Polska Sp. z o. o., adresa sídla: Aleja Grunwaldzka 472 A Gdaňsk, dodací adresa :, NIP: 5871599675, REGON: 220079570, e-mailová adresa: warszawa@vtsgroup.com , místo podnikání: Aleja Grunwaldzka 472 A Gdańsk, adresa pro dodání: Aleja Grunwaldzka 472 A Gdaňsk, NIP: 5871599675, REGON: 220079570, e-mailová adresa: warszawa@vtsgroup.com , dále jen „správce“.

Osobní údaje shromážděné správcem prostřednictvím webové stránky jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů a zrušení Směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů), dále jen „GDPR“ a zákon o ochraně osobních údajů ze dne 10. května 2018.

TYP ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ÚČEL A OBLAST SBĚRU ÚDAJŮ

TSprávce zpracovává osobní údaje prostřednictvím webové stránky https://vtsgroup.com v případě:

uživatel použIL kontaktní formulář. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě umění. 6 doložka 1 lit. f) GDPR jako oprávněný zájem správce.

uživatel se přihlásí k odběru novinek k zasílání obchodních informací elektronickými prostředky. Osobní údaje jsou zpracovávány po výslovném souhlasu podle čl. 6 doložka 1 lit. a) GDPR.

ZPRACOVANÝ TYP OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Správce zpracovává následující kategorie osobních údajů uživatele:

 • Jméno a příjmení,
 • Datum narození,
 • Adresa (bydliště),,
 • E-mailová adresa,
 • Telefonní číslo,

OBDOBÍ ARCHIVOVÁNÍ ÚDAJŮ O OSOBECH.

Osobní údaje uživatelů jsou uloženy správcem:

v případě, že základem pro zpracování údajů je plnění smlouvy, je-li to nezbytné pro provedení smlouvy, a po uplynutí této doby po dobu odpovídající době omezení nároků. Pokud zvláštní ustanovení nestanoví jinak, činí promlčecí doba šest let a v případě nároků na pravidelné požitky a nároků souvisejících s obchodní činností tři roky.

v případě, že základem pro zpracování dat je souhlas, dokud není souhlas odvolán, a po odvolání souhlasu na dobu odpovídající době omezení nároků, které může Administrátor uplatnit a které mohou být proti němu vzneseny. Pokud zvláštní ustanovení nestanoví jinak, činí promlčecí doba šest let a v případě nároků na pravidelné požitky a nároků souvisejících s obchodní činností tři roky.

Při používání webové stránky lze stáhnout další informace, zejména: IP adresu přidělenou počítači uživatele nebo externí IP adresu poskytovatele internetu, název domény, typ prohlížeče, čas přístupu, typ operačního systému.

Navigační údaje mohou být také shromažďovány od uživatelů, včetně informací o odkazech a odkazech, na které se rozhodnou kliknout, nebo o jiných akcích na webu. Právním základem pro tento druh činnosti je legitimní zájem správce (čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR) spočívající v usnadnění využívání elektronických služeb a zlepšení funkčnosti těchto služeb.

Poskytování osobních údajů uživatelem je dobrovolné.

Osobní údaje budou rovněž zpracovávány automatizovaným způsobem ve formě profilování, pokud s tím uživatel souhlasí podle čl. 6 doložka 1 lit. a) GDPR. Důsledkem profilování bude přiřazení profilu dané osobě, aby se o něm mohla rozhodnout nebo analyzovat nebo předpovídat její preference, chování a postoje.

Správce věnuje zvláštní péči ochraně zájmů subjektů údajů, a zejména zajišťuje, aby jím shromážděná data byla:

 • zpracováno v souladu se zákonem,
 • shromážděny pro konkrétní zákonné účely a nepodléhající dalšímu zpracování neslučitelnému s těmito účely,
 • věcně správné a přiměřené ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány a uchovávány ve formě, která umožňuje identifikaci osob, kterých se týkají, nejdéle je to nezbytné k dosažení účelu zpracování.

SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje uživatelů jsou přenášeny na poskytovatele služeb, které správce používá při spuštění webu. Poskytovatelé služeb, kterým jsou osobní údaje předávány, v závislosti na smluvních ujednáních a okolnostech, nebo podléhají pokynům správce ohledně účelu a metod zpracování těchto údajů (zpracovatelské subjekty) nebo definují účely a metody jejich zpracování (správci).

Osobní údaje uživatelů jsou ukládány pouze v Evropském hospodářském prostoru (EHP).

PRÁVO NA KONTROLU, PŘÍSTUP K VLASTNÍMU OBSAHU A JEJICH OPRAVU

Subjekt má právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na opravu, výmaz, omezení zpracování, právo na přenos údajů, právo vznést námitku, právo kdykoli odvolat souhlas, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování, které bylo provedeno. na základě souhlasu před jeho odvoláním.

Právní důvody pro žádosti uživatelů:

 • Přístup k údajům - umění. 15 GDPR
 • Oprava údajů - Čl. 16 GDPR.
 • Mazání dat (tzv. Právo být zapomenut) - umění. 17 GDPR.
 • Omezení zpracování - čl. 18 GDPR.
 • Přenos dat - umění. 20 GDPR.
 • Opozice - Čl. 21 GDPR
 • Odnětí souhlasu - umění. 7 položka 3 GDPR.

Za účelem uplatnění práv uvedených v bodě 2 můžete zaslat příslušný e-mail na adresu: prague@vtsgroup.com.

V případě, že uživatel má právo podle výše uvedených práv, správce vyhoví žádosti nebo ji odmítne vyhovět okamžitě, nejpozději však do jednoho měsíce po obdržení. Pokud však - vzhledem ke složité povaze žádosti nebo počtu žádostí - nebude správce schopen vyhovět žádosti do jednoho měsíce, splní ji do dvou měsíců od jejího obdržení a informuje uživatele o zamýšleném prodloužení termínu a jeho důvodech.

V případě, že zpracování osobních údajů porušuje ustanovení GDPR, má subjekt údajů právo podat stížnost u předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů.

SOUBORY „COOKIES“

Web administrátora používá „cookies“.

Instalace „cookies“ je nezbytná pro správné poskytování služeb na webové stránce. „Cookies“ obsahují informace nezbytné pro správné fungování webové stránky a také poskytují možnost sestavit obecnou statistiku návštěv webových stránek.

Tento web používá typy „cookies“: relační a trvalé

 • "Session" cookies jsou dočasné soubory, které jsou uloženy na koncovém zařízení uživatele až do odhlášení (opuštění webu).
 • „Trvalé“ cookies se ukládají na koncovém zařízení uživatele po dobu stanovenou v parametrech „cookies“, nebo dokud je uživatel nevymaže.

Správce používá své vlastní soubory cookie, aby lépe porozuměl interakci uživatele s obsahem stránky. Soubory shromažďují informace o tom, jak uživatel web používá, o typu stránky, ze které byl uživatel přesměrován, o počtu návštěv a době jeho návštěvy. Tyto informace nezaznamenávají konkrétní osobní údaje uživatele, ale slouží k sestavování statistik o používání webové stránky.

Uživatel má právo rozhodnout o přístupu k „cookies“ do svého počítače tak, že je nejprve vybere v okně prohlížeče. Podrobné informace o možnostech a způsobech zpracování "cookies" jsou k dispozici v nastavení softwaru (webového prohlížeče).

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Správce používá technická a organizační opatření k zajištění ochrany zpracovávaných osobních údajů odpovídajících hrozbám a kategoriím chráněných údajů, a zejména chrání údaje před zveřejněním neoprávněným osobám, jejich odstraněním neoprávněnou osobou, zpracováním v rozporu s platnými zákony a změnou, ztrátou, poškozením nebo zničením.
 • TSprávce poskytuje vhodná technická opatření, aby zabránil získávání a úpravám osobních údajů zasílaných elektronicky neoprávněnými osobami.
 • Ve věcech, na které se nevztahují tyto zásady ochrany osobních údajů, se použijí ustanovení GDPR a další příslušná ustanovení polského práva.

Podělte se

Shlédněte také

Zobrazit více