Andmekaitse põhimõtted

Podziel się

Andmekaitse põhimõtted veebisaidil https://vtsgroup.com

ÜLDSÄTTED

Veebisaidil https://vtsgroup.com kogutud isikuandmete vastutav töötleja tegeleb seltsingu vormis ühisettevõtlusega nime VTS Polska Sp. z o. o. all, registreeritud aadress: Aleja Grunwaldzka 472 A Gdańsk, ametlik postiaadress:, maksukohustuslase registrinumber (NIP): 5871599675, tegevusala nr (REGON): 220079570, e-posti aadress: warszawa@vtsgroup.com, tegevuskoht: Aleja Grunwaldzka 472 A Gdańsk, ametlik postiaadress: Aleja Grunwaldzka 472 A Gdańsk, maksukohustuslase registrinumber (NIP): 5871599675, tegevusala nr (REGON): 220079570, e-posti aadress: warszawa@vtsgroup.com, edaspidi „vastutav töötleja“.

Vastutava töötleja poolt veebisaidil kogutavaid isikuandmeid töödeldakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusega (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus, IKÜM) ja 10. mai 2018. aasta isikuandmete kaitse seadusega.

TÖÖDELDAVATE ISIKUANDMETE LIIGID, ANDMEKOGUMISE EESMÄRK JA ULATUS

Vastutav töötleja töötleb isikuandmeid veebisaidi https://vtsgroup.com kaudu, kui:

kasutaja kasutab seal olevat kontaktivormi. Isikuandmeid töödeldakse IKÜMi artikli 6 lõike 1 punkti f alusel seoses vastutava töötleja õigustatud huviga.

kasutaja tellib elektroonilise uudiskirja, millega saadetakse kaubanduslikku teavet. Isikuandmeid töödeldakse eraldi nõusoleku alusel vastavalt IKÜMi artikli 6 lõike 1 punktile a.

TÖÖDELDAVATE ISIKUANDMETE LIIGID

Vastutav töötleja töötleb järgmisi kasutaja isikuandmete liike:

 • ees- ja perekonnanimi,
 • sünnikuupäev,
 • aadress (elukoht),
 • e-posti aadress,
 • telefoninumber.

ISIKUANDMETE SÄILITAMISE PERIOOD

Vastutav töötleja säilitab kasutajate isikuandmeid järgmiselt:

kui andmete töötlemise aluseks on lepingu täitmine, siis nii kaua, kui on vajalik lepingu täitmiseks, ja pärast seda kuni võimalike nõuete esitamise tähtaja lõpuni. Kui ei ole sätestatud teisiti, kestab nõuete esitamise tähtaeg kuus aastat ning korralise hoolduse ja äritegevusega seotud nõuete korral kolm aastat.

kui andmete töötlemise aluseks on nõusolek, siis nii kaua, kuni nõusolekut ei ole tagasi võetud, ja pärast nõusoleku tagasivõtmist kuni vastutava töötleja võimalike nõuete ja vastutava töötleja vastu esitatavate võimalike nõuete esitamise tähtaja lõpuni. Kui ei ole sätestatud teisiti, kestab nõuete esitamise tähtaeg kuus aastat ning korralise hoolduse ja äritegevusega seotud nõuete korral kolm aastat.

Veebisaidi kasutamise käigus võidakse koguda täiendavaid andmeid, k.a eelkõige kasutaja arvutile määratud IP-aadress või internetiteenuse pakkuja väline IP-aadress, domeeninimi, brauseri tüüp, saidil viibimise aeg, operatsioonisüsteemi tüüp.

Kasutajatelt võidakse koguda ka navigeerimisandmeid, sh teave nende klikitavate linkide või muude veebisaidil tehtavate toimingute kohta. Sellist tüüpi tegevuse aluseks on vastutava töötleja õigustatud huvi (IKÜMi artikli 6 lõike 1 punkt f), mis seisneb elektrooniliste teenuste kasutamise hõlbustamises ja nende teenuste toimimise tõhustamises.

Isikuandmete esitamine on kasutaja jaoks vabatahtlik.

Isikuandmeid töödeldakse ka automaatse profiilianalüüsi käigus tingimusel, et kasutaja on andnud selleks IKÜMi artikli 6 lõike 1 punkti a kohase nõusoleku. Profiilianalüüsi tulemusena määratakse isikule profiil, mis võimaldab teha selle isikuga seotud otsuseid ning analüüsida või prognoosida tema eelistusi, käitumist ja hoiakuid.

Vastutav töötleja rakendab andmesubjektide huvide kaitseks nõuetekohast hoolsust ja eelkõige tagab vastutava töötaja kogutavate andmete puhul järgmist:

 • andmeid töödeldakse seaduslikult,
 • andmeid kogutakse nimetatud seaduslikel eesmärkidel ja neid ei töödelda mingitel muudel nende eesmärkidega vastuolus olevatel eesmärkidel,
 • andmed on faktiliselt õiged, nende töötlemise eesmärki arvestades asjakohased ja neid säilitatakse nendega seotud isiku tuvastamist võimaldaval kujul üksnes seni, kuni see on vajalik töötlemise eesmärgi täitmiseks.

ISIKUANDMETE JAGAMINE

Kasutajate isikuandmeid edastatakse teenusepakkujatele, kelle teenuseid vastutav töötleja veebisaidi haldamiseks kasutab. Olenevalt lepingulistest kokkulepetest ja asjaoludest peavad isikuandmeid saavad teenusepakkujad täitma vastutava töötleja korraldusi seoses nende andmete töötlemise eesmägi ja meetoditega (volitatud töötlejad) või määratlema ise oma andmetöötluse eesmärgid ja meetodid (vastutavad töötlejad).

Kasutajate isikuandmeid säilitatakse üksnes Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP).

ÕIGUS ISIKUANDMEID KONTROLLIDA, NENDEGA TUTVUDA JA NEID PARANDADA

Andmesubjektil on õigus tutvuda oma isikuandmete sisuga, samuti õigus neid parandada, kustutada ja piirata nende töötlemist, õigus andmeid üle kanda, õigus esitada vastuväiteid, õigus võtta nõusolek igal ajal tagasi, ilma et see mõjutaks enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust.

Kasutaja taotluste õiguslikud alused:

 • andmetega tutvumine – IKÜMi artikkel 15,
 • andmete parandamine – IKÜMi artikkel 16,
 • andmete kustutamine (nn õigus olla unustatud) – IKÜMi artikkel 17,
 • töötlemise piiramine – IKÜMi artikkel 18.
 • andmete ülekandmine – IKÜMi artikkel 20.
 • vastuväited – IKÜMi artikkel 21
 • nõusoleku tagasivõtmine – IKÜMi artikli 7 lõige 3.

Punktis 2 osutatud õiguste kasutamiseks tuleb saata sellekohane e-kiri aadressile warszawa@vtsgroup.com.

Kui kasutaja otsustab kasutada mõnda eespool nimetatud õigust, peab vastutav töötleja tema taotluse täitma või keelduma täitmisest viivitamatult, aga mitte hiljem kui ühe kuu jooksul alates taotluse kättesaamisest. Kui taotluse keerukuse või taotluste suure arvu tõttu ei ole vastutaval töötlejal võimalik taotlust ühe kuu jooksul täita, täidab ta selle järgmise kahe kuu jooksul ning teatab kasutajale kavandatud tähtajapikendusest ja selle põhjustest ühe kuu jooksul alates taotluse kättesaamisest.

Kui isikuandmete töötlemine on vastuolus IKÜMi nõuetega, siis on andmesubjektil õigus esitada kaebus isikuandmete kaitse büroo esimehele.

KÜPSISED

Vastutava töötleja veebisaidil kasutatakse küpsiseid.

Küpsised on vajalikud veebisaidi teenuste korrektseks osutamiseks. Küpsised sisaldavad teavet, mis on vajalik veebisaidi korrektseks toimimiseks ja võimaldab koostada üldist statistikat veebisaidi külastuste kohta.

Veebisaidil kasutatakse järgmist liiki küpsised: seansi- ja püsiküpsised.

 • Seansiküpsised on ajutised failid, mida säilitatakse kasutaja seadmes kuni kasutaja väljalogimiseni (veebisaidilt lahkumiseni).
 • Püsiküpsiseid säilitatakse kasutaja seadmes küpsisefaili parameetrites märgitud aja jooksul või kuni kasutaja need kustutab.

Vastutav töötleja kasutab oma küpsiseid selleks, et paremini mõista kasutajate tegevusi seoses veebisaidi sisuga. Failidega kogutakse teavet selle kohta, kuidas kasutaja veebisaiti kasutab, milliselt veebisaidilt kasutaja ümber suunati, mitu korda kasutaja on veebisaiti külastanud ja kui pikk on külastuste kestus. See teave ei sisalda kasutaja tuvastamist võimaldavaid isikuandmeid, vaid seda kasutatakse veebisaidi kasutusstatistika koostamiseks.

Kasutaja saab eelnevalt brauseriaknas valida, kui suures ulatuses küpsised tema arvutile juurde pääsevad. Küpsiste haldamise võimaluste ja meetodite üksikasjadega saab tutvuda tarkvara (veebibrauseri) seadetes.

LÕPPSÄTTED

 • Vastutav töötleja rakendab töödeldavate isikuandmete kaitseks tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mis on kaitstavate andmete puhul esinevaid ohte ja andmekategooriad arvestades asjakohased, kaitstes andmeid eelkõige loata juurdepääsu ja ülevõtmise, õigusvastase töötlemise ning muutmise, kaotsimineku, kahjustamise ja hävitamise eest.
 • Vastutav töötleja rakendab sobivaid tehnilisi meetmeid, mis on vajalikud elektrooniliselt edastatavate isikuandmete loata vaatamise ja muutmise tõkestamiseks.
 • Käesolevates andmekaitse põhimõtetes käsitlemata küsimuste suhtes kohaldatakse IKÜMi sätteid ja muid asjakohaseid Poola õigusnorme.

Vt ka

Vt lisaks